Csillagászat

GALAXISUNK

Galaxis: akár csillagok milliárdjait tartalmazó, spirális, elliptikus vagy szabálytalan alakú, saját gravitációja által összetartott objektum. A kisebb galaxisok néhány ezer fényév átmérõjûek, a nagyok mérete több százezer fényév is lehet.

Tejút: sötét éjszakákon az égen jól kivehetõ, azon átívelõ fényes sáv. Valójában a Tejútrendszer (a mi galaxisunk) fõsíkjában levõ távoli csillagok egybemosódó fénye. A Tejútrendszer teljes tömege kb. 200 milliárd naptömeg.

NAPRENDSZERÜNK A GALAXISBAN

A Naprendszerünk a Napból és a körülötte keringõ égitestekbõl (bolygók, azok holdjai, kisbolygók, üstökösök) áll, amely kozmikus környezetünk azon tartománya, amelyben a Nap gravitációja érvényesül.
Naprendszerünk központi égitestében összpontosul az egész rendszer tömegének 99,87%-a.
A Nap 26.000 - 28.000 fényévre található a Galaxisunk centrumtól.
A Nap 220 km/s sebességgel, 240 millió év alatt tesz meg egy teljes kört a Galaxis középpontja körül.

A Nap és a bolygók néhány adata a Föld megfelelõ adatával összehasonlítva

Bolygó

Egyenlítõi
átmérõ

Tömeg

Pályasugár
(átlagos, CsE)

Keringési idõ
(év)

Tengelyforgási idõ (nap)

Holdak száma

(Föld=1)

Nap

109

332 950

0

0

25-35

 

Merkúr

0,382

0,06

0,38

0,241

(87,9 nap)

58,6

0

Vénusz

0,949

0,82

0,72

0,615

(224,7 nap)

-2431

0

Föld

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

(23.56.4)

1

Mars

0,53

0,11

1,52

1,88

(687 nap)

1,03

2

Jupiter

11,2

318

5,20

11,86

0,414

63

Szaturnusz

9,41

95

9,54

29,46

0,426

34

Uránusz

3,98

14,6

19,22

84,01

0,718

27

Neptunusz

3,81

17,2

30,06

164,79

0,671

1

 

TÁVOLSÁG ÉS TÁJÉKOZÓDÁS AZ ÉGEN

Csillagászati egység: a Föld és a Nap közepes távolsága (149 597 870 km).
Fényév: az a távolság, amelyet a fény vákuumban egy év alatt megtesz (9,46 milliárd km).
Parszek(pc): az a távolság, ahonnan a Föld-Nap közepes távolság merõleges rálátás esetén egy ívmásodpercnek látszik, 3,26 fényév.

Szögtávolságok becslése
Az égitestek méreteit, egymástól való távolságukat fokokban mérjük. A szögtávolságok felmérésében kinyújtott kezünk is segítséget nyújt.
Ujjszélesség: a fél foknak látszó átmérõjû Nap vagy a hasonló méretû Hold könnyen letakarható nyújtott karral a mutatóujj hegyével.
Tenyér: Tenyerünk kb. 10o széles (az ábrán a Göncölszekér méretét látjuk ehhez képest).
Arasz: a hozzávetõleg 16o széles széttárt tenyerünk jól fedi a Pegasus-négyszöget.

CSILLGATÉRKÉP

  • Csillag: saját gravitációja által összetartott, közel gömb alakú égitest, melynek energiája a magjában végbemenõ magfúziótól származik.
  • Cirkumpoláris csillag: azon csillagok, amelyek az adott földrajzi szélességrõl nézve sosem mennek a horizont alá (Magyarországról ilyenek pl. a Kis Göncöl és a Nagy Göncöl csillagai).
  • Zenit: pontosan a megfigyelõ fölött lévõ képzeletbeli pont az éggömbön.
  • A csillagkép: a csillagok által kirajzolt képzeletbeli alakzat. A csillagkép csillagai közel azonos látóirányba esnek, de tõlünk és egymástól a legkülönbözõbb távolságban lehetnek. A Nemzetközi Csillagászati Unió döntése alapján 88, egyenes szakaszokkal határolt csillagkép létezik.
  • Csillagok látszólagos fényessége (magnitúdo): függ a csillagból jövõ fény mennyiségétõl és a csillag tõlünk mért távolságától. Ennek értékét a csillagtérképek a csillagot reprezentáló "pontok" különbözõ méretével érzékeltetik. Fényesség szerint hat fõ csoportra osztjuk a csillagokat. A legfényesebbek egy magnitúdósak, a szabad szemmel még látható leghalványabbak hat magnitúdósak voltak. A magnitúdóskálán minden lépés kb. két és félszeres fényességkülönbségnek felel meg. Az egy magnitúdónál fényesebb csillagok látszó fényessége 0 vagy akár negatív értéket is felvehet. A Sirius (a legfényesebb csillag az éjszakai égen) például -1,44 magnitúdós.

Az északi féltekén szabad szemmel látható legfényesebb égitestek


Látszólagos fényesség

Csillagkép

Földtõl mért távolság fényévben

Naphoz viszonyított fényesség

Nap

-26,8 m

 

0,138 fé (8,3 fényperc = 1CsE)

 

Telihold

-12,6

 

1,3 fénymásodperc

 

Vénusz
(Esthajnal-csillag)

-4,4

 

 

 

Mars

-2,8

 

 

 

Jupiter

2,47

 

 

 

Szíriusz

-1,44

Nagy Kutya (Canis Maior)

8,6 fé

26 x

Arcturus
(Medve Õre)

-0,05

Ökörhajcsár (Bootes)

36,7

115 x

Vega

0,03

Lant (Lyra)

25,3 fé

- változó cs. 52 x

Capella v. Kapella

0,08

Szekeres (Auriga)

42,2 fé

- változó kettõs cs. 90 és 70 x

Rigel

0,18

Orion

773 fé

- hármas rendszer 40.000 x

Altair

0,8

Sas (Aquila)

16,78 fé

10 x

Aldebaran

0,85

Bika (Taurus)

65 fé

140 x

Polux

1,16

Ikrek (Gemini)

33,7 fé

 

Deneb

1,25

Hattyú  (Cygnus)

3.229 fé

250.000 x

Betelgeuse

0,1 - 1,3

Orion

522 fé (430-640)

57.000 x

Antares

0,9 - 1,1m

Skorpió (Scorpius)

604 fé

12.000 x

 

MÉLY-ÉG OBJEKTUMOK

Naprendszeren kívüli, nem pontszerûnek látszó objektum, pl. csillaghalmaz, köd vagy galaxis.

Rák-köd - (M1, NGC 1952) - Bika csillagkép
1054-ben kínai és arab csillagászok figyeltek meg egy szabad szemmel is látható szupernóvát, melynek a maradványa. 6500 fényév távolságra fekszik a Földtõl, átmérõje 3 fényév és másodpercenként 1500 km-rel növekszik.
Huble felvételek
Trifid-köd - (M 20, NGC 6514) - Nyilas csillagkép
Fontos csillagképzõdési hely; belsejében - az összesûrûsödõ gázfelhõbõl - tömegesen alakulnak ki az új csillagok.
Súlyzó-köd - (M 27, NGC 6853) - Kis Róka
Ez volt az elsõként felfedezett planetáris köd, mintegy 1200 fényév távolságra található és 3000-4000 éve alakult ki.
Androméda-galaxis - (M31, NGC 224) - Androméda csillagkép
A hozzánk legközelebbi extragalaxisok egyike, távolsága a Naptól 2,5 millió fényév, amely 270 km/s-os sebességgel közeledik a Naphoz. Magyarországról az Androméda-galaxis õsszel figyelhetõ meg legjobban (4,9 magnitudó), amikor az esti órákban csaknem a zenitig emelkedik. Tiszta idõben elmosódott ellipszisként szabad szemmel is látható.
Orion-köd - (M42, NGC 1976) M42 - Orion csillagkép
Látszólagos fényessége 4 magnitúdó, ezért szabad szemmel is látható; halvány csillagnak tûnik az Orion öve alatt, emiatt a környezõ csillagokkal együtt Orion kardjának is nevezik. Igazi szépsége azonban távcsövön át, vagy még inkább a hosszú expozíciós idejû fényképeken mutatkozik meg.
Fiastyúk vagy Plejádok - M45 - Bika csillagkép
A Földtõl 380 fényévre lévõ nyílt halmaz, melynek 7 csillaga szabad szemmel is látható, a teljes csillagcsoport több mint 500 tagból áll. Észlelésére az õszi és a téli hónapok a legmegfelelõbbek. A halmaz csillagászati értelemben viszonylag fiatalnak számít, korát 115 millió évesnek becsülik.

HULLÓCSILLAG NAPTÁR

Hullócsillag: Az üstökös, ha Nap közelébe ér felmelegszik, és porszemcséket szór szét, amelyek keresztezhetik a Föld pályáját, és a légkörbe belépve fényjelenséget okoznak. Ezeket más néven meteoritoknak nevezik. Az 1 mm átmérõjû meteor már igen fényes jelenséget idéz elõ a légkörbe való behatolásakor.

Meteor

Aktivitás

Maximum

vub>

meteorok látszólagos sebessége

R

meteorraj magnitúdójának eloszlása

Frekv.

meteorok gyakorisága óránként

Quadrantidák (QUA)

dec. 28 - jan. 12.

jan. 03.

41

2.1

120

Lyridák (LYR)

ápr. 16 - ápr. 25.

ápr. 22.

49

2.1

18

aridák (ETA)

ápr. 19 - máj 28.

máj 06.

66

2.4

85

Perseidák (PER)

júl. 17 - aug. 24.

aug. 12.

59

2.2

100

Orionidák (ORI)

okt. 02 - nov. 07.

okt. 21.

66

2.5

30

Leonidák (LEO)

nov. 10 - nov. 23.

nov. 17.

71

2.5

20

Geminidák (GEM)

dec. 07 - dec. 17 .

dec. 14.

35

2.6

120

Coma Berenicidák (CBE)

dec. 05 - jan. 31.

dec. 20.

65

3.0

5

Ursidák (URS)

dec. 17 - dec. 26.

dec. 22.

33

3.0

10

 

MAGYAR CSILLAGKÉPEK

A Csodaszarvas mondája a csillagos égben
A Mezõkeresztes-Zöldhalompusztán elõkerült szarvast ábrázoló arany pajzsdísz az égi csodaszarvast mintázza meg, amelynek a hátsó lába "csillaghasonmásához" hasonlóan törik meg. Az Ikrek csillagkép Hunor és Magor égi mása, akiket a szarvas az égi folyó (Tejút) gázlóján a Fiastyúkhoz vezet, melyet a magyar néphit Leánygyûlés néven is ismer. Más változatokban Orion is az égi vadászok közé tartozik.
A vadászok egy éjjelen, miután szarvasuk nyomát vesztették, csodás zeneszót hallottak, melyet követve egy tisztásra jutottak, ahol erdei tündérlányok lejtették táncukat. Hunor és Magor a két hercegkisasszonyt, Dulnak lányait elrabolta és nõül vette. Hunor leszármazottai lettek a hunok, míg Magor leszármazottai a magyarok népe.

Elérhetõség

Csiperke Erdei Iskola és Tábor

4932 Márokpapi,
Kossuth u. 111.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: 06/20/431-8086
Adószám: 19214555-2-15

Számlaszám: 68800109-11077444